Cel i tematyka konferencji 2017-12-22T19:49:36+00:00

Cel i tematyka konferencji

 • Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia polskiej polityki społecznej.
 • Podstawowym celem konferencji jest debata nad współczesnymi problemami polityki społecznej w Polsce i w krajach wysokorozwiniętych.
 • Doroczna konferencja polityków społecznych jest jedynym tego typu wydarzeniem umożliwiającym integrację badaczy i praktyków z całego kraju. Dostarcza ona okazji do spotkania, wymiany myśli i informacji osobom reprezentującym liczne, na co dzień rozproszone, środowiska naukowe. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nierzadko efektem konferencji są wspólne prace badawcze podejmowane przez osoby reprezentujące różne środowiska naukowe.
 • Celem konferencji jest też promowanie rozwoju naukowego studentów i doktorantów zajmujących się polityką społeczną poprzez stworzenie forum do dyskusji oraz prezentacji pierwszych osiągnięć naukowych.
 • Istotnym elementem konferencji jest udział praktyków zajmujących się planowaniem, realizacją i oceną polityki społecznej, co stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i realizatorami polityki.
 • Wybrane referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu: Studia Oeconomica Posnaniesia- termin nadsyłania referatów – 31 maja 2018.

Tematyka konferencji 
Konferencja polityków społecznych to największe tego typu wydarzenie w Polsce. Gromadzi naukowców i praktyków polityki społecznej z całego kraju. Tradycyjnie już tematem konferencji są aktualne zagadnienia z zakresu polityki społecznej oraz problemy metodologiczne badań nad funkcjonowaniem państwa opiekuńczego.
Wzorem poprzednich lat konferencja obejmuje swą tematyką liczne obszary polityki społecznej m.in.:

 • emerytury w Polsce i na świecie,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • polityka rodzinna,
 • polityka społeczna wobec ubóstwa i nierówności,
 • polityka społeczna a rynek pracy,
 • polityka mieszkaniowa,
 • niepełnosprawność,
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi,
 • polityka społeczna a polityka socjalna,
 • kształcenie przez całe życie,
 • lokalna polityka społeczna,
 • polityka społeczna na obszarach wiejskich,
 • innowacje a polityka społeczna,
 • kobiety i mężczyźni w polityce społecznej,
 • postawy wobec państwa opiekuńczego.